in

Dur muke jo ena aham ne manavi

Dur muke jo ena aham ne manavi….
To e charcha thai shake ke ahiya khuda chhe ke nahi..
Chhabi hoy to tangi dau frame ma….
Aa shradhha ni tasvir kai rite madhavi…..

Man manvi nu mot thi nirbhay bani jashe

શબ્દો શરમાય ત્યારે શાયરી બની જાય છે .. !!