Gujarati shayari on god

gujarati shayari on god

ચાલ માન્યું કે તું પથ્થર નથી…
તોય તું એટલો સધ્ધર નથી…
લોકો લુટી જાય છે તારા મંદિર ને…
અર્થ એનો એજ છે કે તું અંદર નથી…

Loading...