in

Cho taraf tadko bani felay chhe

Cho taraf tadko bani felay chhe
Ek tahuko chhe badhe sambhlay chhe
Vadla varse chhe mushaldharthi
Eksarkha kya koi bhinjjay chhe….!!!!

Dar roj koi svapnu tuti jay 6e

Man manvi nu mot thi nirbhay bani jashe