in

Ankho Vrsi Jaye che

Ankho Vrsi Jaye che,
Vedna Vgar
Haiyu Baari Jaye che
Pidha Vgar
Jivwna Toh 6 Lakh Karan
Pan Swas Atki Jaye che Tamara Vagar

Shayri Lakhvi Kai Masti Nathi

Koi Aankho Thi Vat Kari Le 6e